Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP. Firma Ventus Communications gromadzi Państwa dane w związku z prowadzoną działalnością na potrzeby świadczenia opisanych poniżej usług.

Kontakt do administratora danych:
Ventus Communications Sp. z o.o., ul. Swoboda 12, 60-391 Poznań, tel. 61 861-48-84, e-mail odo@ventus.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – przetwarzamy dane w celu realizacji zawartych z klientami umów lub w celu wykonania działań przed zawarciem umowy (np. przygotowanie oferty) – na życzenie klienta.
Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów firmy Ventus Communications (art. 6 ust. 1 lit f RODO): przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, badanie satysfakcji klientów, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, wewnętrzne cele administracyjne firmy.

Przekazywanie danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji zawartej z klientem umowy, wykonania ciążącego na firmie obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę klienta lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów firmy.
Główni odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy firmy, producent lub dystrybutor urządzeń lub oprogramowania (np. w celu realizacji dostawy, rejestracji zakupu lub zgłoszenia awarii), firma kurierska (realizacja dostawy). Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie firmy i ich upoważnionym pracownikom, przy czym przetwarzanie danych przez takie podmioty (w tym zasady zachowania tajemnicy) regulują warunki umowy z firmą Ventus Communications.

Przesyłanie danych do państw trzecich
Przekazujemy dane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z klientem, np. w celu rejestracji zakupu lub zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Okres przetwarzania lub przechowywania danych
Przetwarzamy dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
W zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń.
Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Prawa klienta w związku z danymi osobowymi – klient ma prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: gdy firma przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO) lub w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Źródła danych osobowych
Przetwarzamy dane otrzymane bezpośrednio od klientów. Dane osobowe dotyczące przedsiębiorców pozyskujemy również z innych źródeł, np.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno ze wskazanych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.


Polityka cookies – Ventus Communications

Informacja o plikach cookie na tej witrynie
Witryna korzysta z plików cookie, które służą do dostosowania serwisu do preferencji użytkowników i optymalizują jego działanie. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności. Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie. Użytkownik, który nie zgadza się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności – Ventus Communications

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w witrynie internetowej Ventus Communications

Firma Ventus Communications szanuje prywatność użytkowników odwiedzających serwis internetowy ventus.pl. Logi są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie podejmujemy działań w kierunku identyfikacji użytkowników witryny. Dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych
Podobnie jak większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane przy pomocy adresów URL.
W plikach logów serwera WWW przechowywane są informacje o:
• publicznym adresie IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być komputer użytkownika)
• nazwie stacji klienta (identyfikacja przez protokół HTTP jeśli jest możliwa),
• nazwa użytkownika wpisana podczas autoryzacji,
• czas zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi HTTP,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• adres URL poprzednio odwiedzonej strony (w przypadku gdy do strony dotarto z odnośnika),
• informacje o używanej przeglądarce,
• informacje o błędach w transmisji HTTP.
Powyższe dane nie są kojarzone z użytkownikami serwisu. W celu zapewnienia jakości czasami analizowane są pliki z logami, przede wszystkim dla sprawdzenia prawidłowości struktury serwisu.

Wykorzystywanie danych

Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony, dostępne wyłącznie administratorom serwera oraz sieci firmy. Na ich podstawie mogą być generowane zbiorcze statystyki (bez identyfikacji użytkowników), jako narzędzia pomocnicze dla administratorów.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Ventus Communications
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich lokalizacji. Stosowane w witrynie pliki Cookies nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Witryna zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z ich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW firmy Ventus Communications.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.